Smart City czyli miasto dostosowane do oczekiwań mieszkańców

Wg szacunków analityków, najbliższe dekady doprowadzą do niespotykanego wcześniej wzrostu populacji zamieszkujących aglomeracje miejskie. Trend urbanizacji świata nabiera coraz większego tempa – w najbliższym dziesięcioleciu, co miesiąc powstawać będzie ośrodek wielkości Wrocławia, a aglomeracje wchłoną 700 milionów nowych mieszkańców. Główne czynniki napędzające trend migracji do miast, takie jak:

 • podłoże ekonomiczne, czyli oczekiwanie dostępności atrakcyjnych miejsc pracy ze strony zarówno pracowników niewykwalifikowanych jak i wykwalifikowanych;
 • podłoże socjalne, czyli oczekiwanie lepszego dostępu do usług publicznych, lepszych warunków mieszkaniowych, dostępu do placówek opieki zdrowotnej, edukacji i mediów,

mają rację bytu niezależnie od różnic historycznych, geograficznych, kulturowych.

Jednocześnie sam przyrost kapitału ludzkiego miast nie jest gwarancją na spełnienie oczekiwań rosnącej liczby mieszkańców. Wraz ze wzrostem miasta rosną problemy związane z zanieczyszczeniem, logistyką, gospodarowaniem energią, różnicami w poziomie życia mieszkańców i w związku z tym przestępczością. Utrzymanie pozytywnego bilansu gospodarczego (700 największych miast, zamieszkanych przez ok. 20% światowej populacji, generuje ponad połowę GDP) stawia większe wyzwania przed służbami i władzami miasta w zakresie sprawnego nim zarządzania, nie tylko w obliczu kryzysu, ale również codziennego funkcjonowania.

Dalej

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom i chcąc usystematyzować wiedzę dotyczącą sprawnego zarządzania miastem, instytucje i ośrodki badawcze na świecie próbują formułować definicję „inteligentnego miasta”, wyodrębniając podstawowe dziedziny, których prawidłowe funkcjonowanie wpływa na ogólny dobrobyt miasta i jego mieszkańców. Jedną z takich roboczych definicji (roboczych z uwagi na to, że koncepcja jest stosunkowo nowa) jest definicja, zgodnie z którą inteligentne miasto to miasto, które dąży do rozwiązywania problemów publicznych poprzez zastosowanie rozwiązań opartych o ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) w efekcie partnerskiej współpracy zainteresowanych podmiotów, dostawców usług, na poziomie zarządu miasta. Zgodnie z taką definicją niektórzy analitycy wyodrębniają 6 podstawowych komponentów, które składają się na inteligentne miasto:

 1. inteligentne zarządzanie (w rozumieniu transparentnej wymiany informacji między mieszkańcami, miastem, jednostkami centralnymi i jednostkami służb miejskich, policją, strażą pożarną, pogotowiem);
 2. inteligentna ekonomia (napędzający rynek e-biznes i e-handel) umożliwiająca sprawny przepływ towarów, usług i wiedzy na poziomie miasta i pomiędzy miastami;
 3. inteligentna mobilność (w rozumieniu bezpiecznych, efektywnych i sprawnie powiązanych systemów zarządzania transportem, logistyką, komunikacją miejską, ruchem rowerowym, parkowaniem);
 4. Inteligentne zarządzanie zasobami środowiska (inteligentne liczniki, urządzenia wspomagające przechowywanie energii, urządzenia wspomagające ograniczenie zużycia energii, racjonalne gospodarowanie energią elektryczną, inteligentne systemy oświetleniowe, implementacja odnawialnych źródeł energii, gospodarka odpadami);
 5. Inteligentna edukacja/informacja mieszkańców (dostęp do szkoleń, edukacji poprzez nowoczesne technologie komunikacyjne i informacyjne, wsparcie zasobów, kreatywności i potencjału ludzkiego, umożliwienie aktywnego udziału mieszkańców w życiu społeczności miejskiej);
 6. Inteligentny styl życia (umożliwienie podniesienia jakości stylu życia bazując na ICT – szersza, bardziej różnorodna oferta kulturalna i usługowa, lepsze rozeznanie w ofercie placówek opieki medycznej, ofercie mieszkaniowej).

Inteligentne miasto jest więc koncepcją bardzo szeroką, obejmującą zagadnienia infrastrukturalne, organizacyjne i społeczne.

Dalej

Całość tej struktury składa się na organizm, którego sprawne funkcjonowanie nie jest możliwe bez „układu nerwowego”, na który składają się inteligentne urządzenia, sieci, procesy i usługi, dostarczające, zbierające i konsolidujące pozyskane dane do postaci umożliwiającej wykorzystanie ich w procesach decyzyjnych i zarządzaniu.

Osiągnięcie najważniejszego celu, jakim jest zbilansowanie ekonomicznego sukcesu miasta i zadowolenia mieszkańców nie jest możliwe bez spójnej wizji zrównoważonego rozwoju miasta przez wiele lat, a w związku z tym zakładającej, iż na starcie wszystkie elementy, tak infrastrukturalne, jak i organizacyjne, będą budowane ze świadomością możliwości ich wzajemnej współpracy – kluczem do sukcesu inteligentnego miasta jest bowiem integracja i współdziałanie systemów, usług i procesów.

Dalej

Nasza rzeczywistość

Większość działań samorządów w Polsce skupia się wciąż na najbardziej niezbędnych inwestycjach w „twardą” infrastrukturę (takich jak utrzymanie dróg). Niestety w ten sposób trudno jest nam dogonić sprawnie działające inteligentne ośrodki miejskie Skandynawii, Austrii, Włoch, Holandii, czy Wielkiej Brytanii. W rankingu ilości miast inteligentnych nie plasujemy się zbyt wysoko. Co ciekawe, nie wynika to wyłącznie z zamożności czy wielkości populacji miast, gdyż podobnie plasują się (pod względem ilości miast inteligentnych) np. miasta niemieckie. Inwestycje podejmowane czy to przez ośrodki centralne (modernizacja oświetlenia - program SOWA) czy lokalnie, takie jak wprowadzanie systemów monitoringu wizyjnego, ogólnodostępnych stref WiFi, często nie zawierają niezbędnych cech modularności i otwartości na współdziałanie z innymi systemami miasta. Rozwiązania punktowe – implementacja odmiennych technologii nie współdziałających ze sobą – skutkuje problemami związanymi z konserwacją i serwisem urządzeń działających w systemach, a w konsekwencji z dodatkowymi kosztami obciążającymi budżet miasta.

Tymczasem umiejętnie wprowadzona koncepcja inteligentnego miasta niesie wymierny potencjał nie tylko w postaci odciążenia budżetu, ale przede wszystkim poprawy warunków życia mieszkańców, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i aktywnego uczestnictwa w życiu miasta, przykładowo:

 • Inteligentny System Transportowy w Bukareszcie wg badań Politechniki w Bukareszcie w okresie pomiędzy marcem 2008 i marcem 2009 przy zwiększeniu w tym okresie natężenia ruchu drogowego o 5% przyniósł odpowiednio:
  • skrócenie czasu podróży prywatnych uczestników ruchu drogowego o 20%,
  • skrócenie czasu podróży w uprzywilejowanym transporcie publicznym o 59%,
  • zmniejszenie całkowitej emisji CO2 o 10%.

Dane z Rzymu, Turynu i Oslo mówią o skróceniu czasu podróży prywatnych uczestników ruchu drogowego do 15%, skrócenie czasu podróży w transporcie publicznym do 28%.

 • Poprzez wymianę oświetlenia rtęciowego lub sodowego tradycyjnego na inteligentne oświetlenie w technologii LED można uzyskać 60-70% oszczędności w rocznym zużyciu energii elektrycznej na oświetlenie miejskie (miasta Erkrath, Stutensee w Niemczech). Dodatkowe oszczędności można uzyskać wprowadzając sygnalizację, tablice informacyjne oparte o wysokiej jakości diody elektroluminescencyjne.
 • Wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych, w ramach których funkcjonują systemy naprowadzania na miejsca parkingowe, systemy zarządzania ruchem miejskim skorelowane również z nowoczesnym, bezpiecznym oświetleniem drogowym, pozwala na ograniczenie ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym, ograniczenie czasu podróży, a co za tym idzie emisji szkodliwych spalin.
 • Ułatwienie dostępu do lokalnych usług publicznych i serwisów miejskich zwiększa wykrywalność przestępstw.

Wszystko to rzutuje na ocenę administracji i poparcie ze strony mieszkańców. Jednocześnie oszczędność energii i poprawa gospodarowania zasobami środowiska wpływa na ocenę instytucji zewnętrznych i atrakcyjność turystyczną miasta.

Dalej

Szersze spojrzenie

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym administracji współczesnego miasta, Cisco wraz z partnerami proponuje kompletną architekturę systemową Cisco Smart+Connected Community, obejmującą poszczególne komponenty inteligentnego miasta.

Proponowane rozwiązanie stanowi modułową platformę dostarczania usług i aplikacji wykorzystującą technologię chmury obliczeniowej, którą można kształtować zależnie od oczekiwanego poziomu kontroli i bezpieczeństwa przetwarzanych danych w kierunku rozwiązania prywatnego, w pełni osadzonego w strukturze ICT miasta, bądź publicznego, wykorzystującego rozwiązania zewnętrzne.

Elementy wchodzące w skład architektury obejmują takie dziedziny funkcjonowania miasta, jak:

 • zarządzanie transportem :
  • centralne gromadzenie informacji o przepływach ruchu, sterowanie sygnalizacją świetlną i przepływami uzależnione od aktualnej sytuacji drogowej, zdarzeń drogowych w czasie rzeczywistym, poprawiając przepustowość systemu komunikacji drogowej miasta,
  • zarządzanie komunikacją miejską, umożliwiające monitorowanie taboru, efektywną informację pasażerską, budowanie dynamicznych rozkładów, umożliwiając bardziej komfortowe korzystanie z komunikacji miejskiej, lepsze planowanie zasobów i oszczędności związane z efektywniejszym wykorzystaniem taboru,
  • zarządzanie miejscami parkingowymi wraz z systemem naprowadzania dla użytkowników dróg, umożliwiające sprawne naprowadzanie na wolne miejsca, parkingowe, detekcję przekroczenia ustalonego czasu parkowania, rezerwację miejsc.
 • gospodarka mediami:
  • mechanizmy telemetryczne dla wodociągów i kanalizacji ściekowej, umożliwiające przewidywanie strat i awarii, zdalny odczyt liczników, poprawiając efektywność pracy spółek miejskich i ograniczając koszty związane ze stratami,
  • mechanizmy telemetryczne dla gospodarki odpadami, umożliwiające zdalne monitorowanie zajętości pojemników, wykrywanie pożarów i innych zdarzeń, zwiększające bezpieczeństwo i umożliwiające optymalne zarządzanie wywozem nieczystości.
 • zarządzanie zużyciem energii – mechanizmy monitorowania i sterowania zużyciem energii w budynkach publicznych (urzędy, szkoły), umożliwiające uzyskanie znacznych oszczędności.
 • bezpieczeństwo publiczne:
  • monitoring wizyjny wsparty automatyczną analityką obrazu, zapewniający automatyzację wykrywania niepożądanych działań (np. wykroczenia, akty wandalizmu), poprawiający poziom bezpieczeństwa i umożliwiający błyskawiczną reakcję służb porządkowych,
  • monitorowanie imprez masowych (np. wydarzeń sportowych) umożliwiające sprawne działania służb szybkiego reagowania,
  • wsparcie zarządzania kryzysowego, zapewniające efektywne mechanizmy komunikacyjne (stałe i tymczasowe), zarówno przy codziennej pracy, jak i organizacji sztabów kryzysowych.
 • inteligentne systemy oświetlenia – umożliwiające płynne sterowanie oświetleniem prowadzące do oszczędności energii oraz poprawy komfortu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
 • mechanizmy gromadzenia i analizy danych – umożliwiające korelację pozyskanych informacji i budowę bazy wiedzy o aktualnym stanie infrastruktury miejskiej, a także pozwalające udostępniać pozyskane dane instytucjom i organizacjom zewnętrznym, wspierając współpracę z nimi oraz zapewniając przejrzystość procesów decyzyjnych.

Wszystkie elementy korzystają ze wspólnej platformy komunikacyjnej, umożliwiając efektywne gromadzenie i wymianę informacji pomiędzy nimi oraz zarządzanie poprzez centralny pulpit (ang. Dashboard)

Dalej

Finansowanie inwestycji

Wspomaganie realizacji projektów inteligentnych miast jest jednym z priorytetów rozpoczynającej się perspektywy finansowej UE. Mechanizmy finansowania tego typu projektów dostępne są między innymi w ramach przyjętego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz części Regionalnych Programów Operacyjnych.

Do uzyskania dofinansowania wymagane jest wykorzystanie komplementarnych rozwiązań w oparciu o wybrane zadania w ramach RPO oraz wniesienie środków własnych, będących z jednej strony udziałem w programach RPO, z drugiej – inwestycjami uzupełniającym zadania RPO i kierowanymi w obszary nimi nie objęte.

Cisco wraz z partnerami oferuje szeroki wachlarz mechanizmów finansowych, umożliwiających wybór optymalnego sposobu finansowania implementacji proponowanych przez nas rozwiązań. Zależnie od potrzeb oferujemy mechanizmy odroczonej płatności, kredytowe i inne.

Główni dostawcy rozwiązań

 • Ciscoświatowy lider w rozwiązaniach bezpiecznej komunikacji i przetwarzania danych.
 • IBMświatowy lider w systemach agregacji i przetwarzania danych.
 • Philipsświatowy lider efektywnych systemów oświetlenia.
 • Schneider Electricświatowy lider w rozwiązaniach automatyki, telemetrii i sterowania.
 • Swarcoświatowy lider inteligentnych systemów  transportowych: systemów zarządzania ruchem drogowym, systemów naprowadzania parkingowego, informacji pasażerskiej i zarządzania komunikacją miejską, monitoringu i bezpiecznego oświetlenia drogowego.

Case study

Hamburg – Miasto będące ogromnym ośrodkiem przemysłowym, posiadające jeden z największych portów morskich w Europie musi być doskonale skomunikowane. Dlatego władze Hamburga wdrażają system zarządzania ruchem. Dzięki analizie danych dotyczących przepływu pojazdów i statków umożliwia on kontrolę natężenia ruchu oraz bardziej komfortowe korzystanie ze stref parkowania, czy komunikacji miejskiej. Rozwiązania te sprawiają, że mieszkańcy mogą płynniej poruszać się po mieście. System uzupełnia inteligentne oświetlenie uliczne, pozwalające na zarządzanie poszczególnymi lampami oraz wpływające na ograniczenie zużycia energii nawet do 70%.

Amsterdam  Amsterdam jako pierwszy w Europie posiadał miejską sieć WiFi. Nie dziwi zatem fakt, iż miasto jest pionierem jeżeli chodzi o wdrażanie rozwiązań „smart city“ oraz „internetu wszechrzeczy“. Amsterdam posiada systemy inteligentnego parkowania, oświetlenia ulicznego i ostrzegawczego, a także inteligentne sieci elektroenergetyczne. Dzięki analizie informacji dotyczących ruchu ulicznego system dynamicznie reaguje na bieżącą sytuację w mieście. Rozwiązania te znacznie wpływają na podwyższenie komfortu życia mieszkańców i poziomu ich bezpieczeństwa oraz redukcję kosztów.

Barcelona – Barcelona już niebawem będzie mogła pochwalić się jednym z najnowocześniejszych systemów komunikacji miejskiej w Europie. Władze miasta wprowadziły testowo inteligentne przystanki autobusowe wyposażone w ekrany dotykowe, sieć WiFi oraz ekrany LCD, na których wyświetlane są informacje dla mieszkańców i turystów. Zebrane przez system informacje pozwolą na zmniejszenie czasu oczekiwania oraz analizę zatłoczenia w środkach komunikacji. W stolicy Katalonii pojawiły się również pierwsze inteligentne autobusy wyposażone w sieć bezprzewodową. Barcelończycy mogą także czerpać korzyści z systemu inteligentnego parkowania oraz oświetlenia drogowego. Wszystkie te rozwiązania umocniają pozycję Barcelony na rynku turystycznym i podnoszą komfort życia mieszkańców.


Edukacyjna rewolucja

Zapewnienie optymalnego rozwoju i wykształcenia młodzieży niemal od zawsze stanowi jeden z podstawowych celów naszego działania. Borykając się z wieloma wyzwaniami, tak natury socjalnej, jak i ekonomicznej, dążymy do zapewnienia nowym pokoleniom jak najlepszego dostępu do wiedzy, starając się przy tym tak zoptymalizować proces edukacyjny, aby był możliwie najbardziej efektywny.

Zastanówmy się zatem, jakie potrzeby stają przed dzisiejszym środowiskiem edukacyjnym i jakimi narzędziami możemy wspomóc jego dostosowanie do wymogów jutra.

 • Po pierwsze – uczeń

  Pokolenie, które dzisiaj i jutro wstępuje na teren szkół i uczelni, znacznie różni się od uczniów i studentów sprzed kilkunastu lat. Są znacznie bardziej aktywni, otwarci i oswojeni z nowymi technologiami. Świat jest dla nich globalną wioską, a wszechobecny dostęp do informacji czymś naturalnym. Oczekują innych narzędzi i inaczej skonstruowanego procesu edukacyjnego niż ich rodzice – opartego w większym stopniu na interakcji, bardziej zindywidualizowanego i angażującego, zwiększenia atrakcyjności zajęć. Jak pokazuje coroczny „Horizon Report”, określający trendy w edukacji przedgimnazjalnej, adopcja nowoczesnych technologii, wraz ze zmianą roli nauczyciela, będzie kluczowa w spełnieniu tych oczekiwań.

 • Po drugie – rodzice

  Dzisiaj oczekują znacznie lepszej kontroli procesu edukacyjnego i postępów swych dzieci. Wywiadówki, dostarczające podstawowych informacji raz na kwartał, nie są wystarczającym źródłem informacji. Rodzice coraz powszechniej korzystają z Internetu, mediów społecznościowych i chcą włączać się aktywnie w kreowanie środowiska edukacyjnego. Oczekują dostępu do informacji na bieżąco i chcą dwustronnej komunikacji, której nie zapewniają tradycyjne media. Zmieniają się też ich kryteria oceny szkół i procesu edukacyjnego – większej wagi nabierają aspekty związane z praktyczną aplikowalnością zdobytej wiedzy i szansami powodzenia dziecka zarówno w dalszych etapach procesu edukacyjnego, jak też później – po wejściu na rynek pracy. Nie bez znaczenia jest też ułatwienie kontaktu ze szkołą rodzicom z dysfunkcjami słuchu czy ruchu.

Dalej
 • Po trzecie – nauczyciel

  Jego rola coraz częściej migruje od centralnego punktu klasy i głównego źródła informacji do moderatora i doradcy. Coraz częściej dostrzega potrzebę stosowania nowych technologii w nauczaniu, zauważa konieczność poprawy komunikacji, zarówno z uczniem, jak i rodzicem. Prowadzone przez Cisco wraz z organizacją Clarus badanie rynku edukacyjnego wskazuje też, iż dąży z jednej strony do zwiększenia atrakcyjności zajęć, z drugiej – do personalizacji procesu i lepszego włączenia doń uczniów wykluczonych i opóźnionych.

 • Po czwarte – administracja

  Z jednej strony koszty związane z utrzymaniem jednostek edukacyjnych stanowią dzisiaj często blisko połowę budżetów samorządowych, z drugiej – rozproszenie jednostek i sposób ich finansowania utrudnia znacząco skuteczną kontrolę i optymalizację wydatków, stanowiące istotne wyzwanie dla samorządów. Wyraźne są też często różnice w dostępności wysokiej jakości zasobów pomiędzy placówkami edukacyjnymi, nawet w obrębie poszczególnych miast – spowodowane często brakiem standardów i punktowymi wdrożeniami. Z perspektywy samorządów ujednolicenie tych mechanizmów jest kluczem do poprawy efektywności zarządzania edukacją.

Dzisiejsze społeczności borykają się także z problemami demograficznymi – dynamika lokalnego rynku pracy i potrzeba stymulacji profilowania dydaktyki do jego prognozowanych potrzeb czy też inteligentnych specjalizacji regionalnych staje się kolejnym priorytetem, a jednolite narzędzia wspomagające proces edukacyjny – mechanizmem umożliwiających zmniejszenie rozbieżności w jakości procesu edukacyjnego i jego wyników pomiędzy placówkami.

Rewolucja procesu edukacji musi zatem skupić się na zwiększeniu atrakcyjności i interakcyjności zajęć, wielowymiarowej poprawie komunikacji i ujednoliceniu procesów oraz rozwiązań stosowanych w poszczególnych placówkach edukacyjnych.

Dalej

W poszukiwaniu Złotego Graala

Wszystkie wyzwania i oczekiwania, jakie stawiamy przed edukacją jutra, wydają się przytłaczać. Ich realizacja przy podejściu silosowym pozwala co prawda na osiągnięcie punktowych sukcesów, jednak ich efekt szybko zostaje zniwelowany trudnościami z późniejszą integracją systemów i zarządzania rozproszonymi rozwiązaniami. Konieczne jest szersze spojrzenie na to środowisko i unifikacja przyjętych rozwiązań, gwarantująca ich poprawną współpracę, otwartość i rozbudowywalność.

Wdrożenie rozwiązań ICT na miarę nowoczesnej edukacji przyniesie szereg wymiernych korzyści:

 • w klasie:
  • dostęp do zdalnych zasobów, kursów, laboratoriów oraz komunikacja wideo uzupełniają i wzbogacają proces edukacyjny, podnosząc poziom nauczania;
  • sieci społecznościowe, współdzielenie zasobów – tworzą nowe środowisko edukacyjne, wykraczające poza mury szkoły;
  • zasoby cyfrowe umożliwiają edukację opartą na projektach, ucząc praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy, rozwijając kreatywność, umiejętność pracy zespołowej i świadomość podejmowanych decyzji;
  • nauczyciel uzyskuje dostęp do nieosiągalnych dotąd narzędzi dydaktycznych;
  • proces edukacji w klasie obejmuje wszystkich uczniów, nie tylko wąską grupę „przy tablicy” – nauczyciel zyskuje lepsze mechanizmy personalizacji przekazu i kontroli postępów uczniów.
 • na przerwie:
  • uczniowie i nauczyciele uzyskują dostęp do narzędzi komunikacyjnych, zasobów Internetu – w bezpieczny i efektywny sposób.
 • w komunikacji:
  • innowacyjne technologie komunikacyjne umożliwiają efektywną współpracę szkoła-uczeń-rodzic, włączając wszystkie zainteresowane grupy w życie szkoły, kształtowanie i kontrolę procesu edukacyjnego
  • platformy komunikacyjne umożliwiają współpracę pomiędzy szczeblami edukacji (podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny, wyższy)
  • mechanizmy ułatwiające korzystanie z usług edukacyjnych i kontaktowych dla osób z dysfunkcjami słuchu i ruchu.
 • w finansowaniu:
  • ujednolicone, ustandaryzowane mechanizmy i systemy wspomagające zarządzanie placówkami edukacyjnymi umożliwiają optymalizację wydatków, konsolidację usług księgowych, centralizację zakupów – prowadząc do wymiernych oszczędności;
  • centralizacja zarządzania infrastrukturą ICT w szkołach poprawia efektywność jej utrzymania i umożliwia uzyskanie wysokiej dostępności i poziomu bezpieczeństwa, odciążając jednocześnie administrację poszczególnych placówek od zadań nie będących w ich domenie kompetencyjnej.
Dalej

Szersze spojrzenie

Spoglądając na dzisiejszą Polską szkołę z perspektywy rozwiązań technologicznych, wspomagających proces edukacyjny, komunikację i zarządzanie placówkami, widzimy z reguły autonomiczną placówkę, punktowo inwestującą w rozwiązania wspomagające zarządzanie, komunikację czy proces edukacyjny. Prowadzi to do nieoptymalnego wykorzystania zasobów, tak inwestycyjnych (związanych z zakupem systemów), jak i operacyjnych (związanych z ich utrzymaniem).

Aby zmienić ten stan rzeczy, konieczne jest przyjęcie bardziej systemowego podejścia do budowy rozwiązań wspomagających edukację. Proponowana przez nas architektura systemowa pozwala na centralizację powtarzających się w poszczególnych placówkach funkcji oraz adresuje wyzwania nakreślone wcześniej. Otwarta, modułowa budowa, oparta na rozwiązaniach światowych i krajowych liderów technologicznych umożliwia stopniowe rozszerzanie funkcjonalności i zwiększanie zasięgu systemu.

Cisco, wraz z partnerami proponuje rozwiązanie, stanowiące nowoczesną platformę dostarczania usług i aplikacji edukacyjnych wykorzystującą technologię chmury obliczeniowej. Zależnie od oczekiwanego poziomu kontroli i bezpieczeństwa przetwarzanych danych można ją kształtować w kierunku rozwiązania prywatnego, w pełni osadzonego w strukturze ICT miasta, bądź publicznego, wykorzystującego rozwiązania zewnętrzne.

Nadrzędnym celem budowy systemu jest realizacja usług wspomagających poszczególne grupy wyzwań określonych wcześniej, w szczególności:

 • dostarczanie cyfrowych zasobów edukacyjnych:
  • lekcje interaktywne – zasoby wspierające program nauczania z wykorzystaniem mechanizmów multimedialnych;
  • wirtualne laboratoria – interaktywne, indywidualne zadania wspomagające praktyczne pozyskiwanie wiedzy dostępne w środowisku wirtualnym;
  • zdalne wykłady i laboratoria – zajęcia prowadzone zdalnie, np. przez kadrę uczelni wyższych z możliwością dwustronnej interakcji;
  • dydaktyka zdalna – umożliwiająca udział w zajęciach uczniów objętych indywidualnym tokiem nauczania czyuczniów wykluczonych, za pomocą wideokonferencji z możliwością wspólnej pracy nad dokumentami i aplikacjami;
  • narzędzia wspierające interakcję – mechanizmy umożliwiające zwiększenie zaangażowania całej klasy, takie jak tablice interaktywne w połączeniu z osobistymi urządzeniami mobilnymi (np. tablety).
 • poprawa komunikacji wewnątrz i poza placówkami:
  • wielokanałowa komunikacja – wykorzystanie kanałów zdalnych (wideo, chat, www) do poprawy komunikacji z rodzicami, pracy w ramach grup roboczych czy kół zainteresowań wykraczających poza pojedynczą placówkę;
  • portal społecznościowy – dedykowany portal, umożliwiający komunikację elektroniczną szkoła-uczeń-rodzic, pracę grupową, tworzenie społeczności tematycznych czy osobistych przestrzeni roboczych;
  • zintegrowane usługi tłumaczenia na język migowy, umożliwiające kontakt osobom z dysfunkcjami słuchu.
 • narzędzia zarządzania placówkami edukacyjnymi:
  • system finansowo-księgowy;
  • system kadrowy;
  • system rekrutacji elektronicznej;
  • zarządzanie organizacją;
  • zarządzanie biblioteką;
  • dziennik elektroniczny.
 • bezpieczna infrastruktura teleinformatyczna:
  • bezpieczny dostęp do Internetu – kontrolowany dostęp do Internetu z filtrowaniem zasobów, eliminacją treści szkodliwych, rejestracją i monitorowaniem dołączanych urządzeń;
  • infrastruktura na żądanie – zasoby przetwarzania dostępne na żądanie dla placówek, umożliwiające tworzenie dodatkowych usług, serwisów sieciowych, przenoszenie lokalnie utrzymywanych witryn itp.;
  • zdalna pomoc techniczna – scentralizowane, interaktywne wsparcie techniczne ograniczające konieczność utrzymywania lokalnego wsparcia ICT;
  • archiwizacja danych – przestrzenie dyskowe na potrzeby lokalnych i zdalnych systemów ICT placówek edukacyjnych;
  • zarządzanie urządzeniami mobilnymi – kontrola i monitorowanie posiadanych przez placówki urządzeń mobilnych (np. tablety), zdalne zarządzanie portfelem aplikacji, zabezpieczanie przed kradzieżą.
 

interaktywny, spersonalizowany proces edukacyjny

(uczniowie, nauczyciele)

komunikacja szkoła-rodzic

(nauczyciele, administracja, rodzice)

optymalizacja kosztów (administracja, samorząd)

dostarczanie cyfrowych zasobów edukacyjnych

narzędzia do komunikacji wewnątrz, pomiędzy  i poza placówki

narzędzia zarządzania placówkami edukacyjnymi

bezpieczna infrastruktura teleinformatyczna

Dalej

Finansowanie inwestycji

Wspomaganie edukacji jest jednym z priorytetów polskiego rządu w perspektywie lat 2014 – 2020. Wśród przyjętych programów operacyjnych w ramach funduszy UE, mechanizmy finansowania tego typu projektów dostępne są w ramach Programów Operacyjnych „Polska Cyfrowa”, „Inteligentny Rozwój”, „Wiedza Edukacja Rozwój” oraz części Regionalnych Programów Operacyjnych (Dolnośląskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie).

Kluczowe jest wykorzystanie komplementarnych rozwiązań w oparciu o wybrane zadania w ramach RPO oraz środków własnych, będących z jednej strony udziałem w programach RPO, z drugiej – inwestycjami uzupełniającym zadania RPO i kierowanymi w obszary nimi nie objęte.

Dodatkowo w tej perspektywie finansowej kontynuowany może być program „Cyfrowa Szkoła”, umożliwiający finansowanie wybranych modułów rozwiązania (głównie części infrastrukturalnej).

Cisco wraz z partnerami oferuje szeroki wachlarz mechanizmów finansowych, umożliwiających wybór optymalnego sposobu sfinansowania implementacji proponowanych przez nas rozwiązań. Zależnie od potrzeb oferujemy mechanizmy odroczonej płatności, kredytowe i inne.

Główni dostawcy rozwiązań

 • Ciscoświatowy lider w rozwiązaniach bezpiecznej komunikacji i przetwarzania danych.
 • Samsungświatowy lider w rozwiązaniach mobilnych.
 • Seventicakrajowy lider systemów komunikacji niewerbalnej.
 • Vulcankrajowy lider w aplikacjach wspomagających zarządzanie placówkami edukacyjnymi.
 • Young Digital Planetglobalny twórca rozwiązań w obszarze nowoczesnej edukacji
 • Schneider Electricinteligentne zarządzanie energią
Dalej

Case study

Opole – Opolska edukacja wychodzi naprzeciw najnowszym trendom wdrażając usługi oparte o globalną sieć internetową. Celem projektu „eSzkoła” jest przeniesienie rzeczywistości szkolnej w przestrzeń wirtualną. Umożliwia to uczniom łatwy dostęp do różnorodnych opracowań i zasobów dydaktycznych zamieszczanych przez nauczycieli. Z kolei nauczyciele mogą przygotowywać zadania, testy i materiały nadając im ciekawą formę np. gier dydaktycznych oraz udostępniać je kolegom i koleżankom z grona pedagogicznego. Ważnym założeniem projektu jest skrócenie dystansu między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Przykładowo, dzięki usłudze interaktywnego dzienniczka rodzice mogą sprawdzić w Internecie ewentualne uwagi dotyczące ich dzieci. Projekt obejmuje 111 placówek na terenie województwa opolskiego.

Małopolska – „Małopolska Chmura Edukacyjna” to projekt mający na celu zachęcenie młodzieży do poszerzania swojej wiedzy oraz zdobywania wyższego wykształcenia, a także zmniejszenie wykluczenia edukacyjnego poza dużymi miastami w województwie małopolskim. Dodatkowo inicjatywa umożliwia współpracę wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi, czego efektem będzie podniesienie poziomu nauczania. W ramach projektu uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach akademickich za pośrednictwem rozwiązań wideokonferencyjnych zainstalowanych w szkołach, oraz urządzeń mobilnych. Wykłady mają formę interaktywną, dzięki czemu możliwe jest zadawanie pytań wykładowcom. Dzięki opcji nagrywania uczniowie, którzy opuścili lekcje np. z powodu choroby mogą odtworzyć prezentowane treści w dowolnym momencie. W inicjatywę zaangażowały się: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Projekt pilotażowy obejmuje 21 małopolskich szkół. W przyszłości planowane jest wdrożenie „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” w kolejnych placówkach.

Wrocław – Nowoczesna szkoła potrafi wykorzystać najnowsze technologie do poprawy zarządzania placówką. W tym celu powstał Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą. W ramach tego projektu utworzono portal oświatowy umożliwiający wymianę aktualności i informacji o ofercie szkół oraz udostępnianie usług elektronicznych uczniom, rodzicom i nauczycielom. Dużym udogodnieniem jest przeniesienie tradycyjnego dziennika nauczycielskiego do środowiska wirtualnego. Dodatkowo, za pośrednictwem Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego, uczniowie mogą rezerwować on-line książki ze szkolnych bibliotek, również tych spoza placówki, do której uczęszczają. Projekt ma na celu nie tylko podniesienie jakości kształcenia, ale również zniwelowanie dysproporcji w osiągnięciach poszczególnych uczniów.


Dialog z mieszkańcem

Przyszłość dzisiejszych miast w coraz większym stopniu sterowana jest potrzebami i oczekiwaniami jego mieszkańców. Proces zwiększenia ich udziału w decydowaniu o kształcie i kierunkach rozwoju miejsca, w którym żyją i pracują, rozpoczęty reformą administracyjną sprzed ponad 15 lat, nabiera z każdym rokiem coraz większego rozpędu i znaczenia – zarówno dla mieszkańców, organizacji społecznych, jak i samorządów.

Dialog między tymi grupami staje się krytyczny, tak z punktu widzenia drobnych, codziennych wyzwań i oczekiwań, jak też strategicznego planowania wieloletnich aktywności. Łatwość i dostępność instrumentów kontaktu z samorządem staje się jednym z istotnych elementów oceny jego pracy. Dotychczas stosowane mechanizmy, takie jak konsultacje społeczne, badania opinii czy urzędowe okienka przestają odpowiadać potrzebom społecznym, a uzyskiwane za ich pomocą informacje bywają niekompletne i nieaktualne – ograniczając ich zastosowanie w zarządzaniu opartym o wiedzę.

Nowa generacja mieszkańców miast używa mechanizmów komunikacyjnych dość mocno odmiennych od używanych przez typowy urząd – w większym stopniu korzystając z mediów elektronicznych, portali społecznościowych, a przestrzeń, w której przebywają coraz rzadziej obejmuje placówki administracyjne.

Dalej

Potrzeby i oczekiwania

Dzisiejszy obraz administracji (także samorządowej) przez większość Polaków wciąż postrzegany jest z perspektywy petenta i kojarzy się z trudnościami komunikacyjnymi. Cały proces „załatwiania” sprawy w urzędzie - od zidentyfikowania właściwego wydziału i osoby, przez mocno sproceduralizowaną i sfragmentowaną drogę postępowania administracyjnego, po ograniczone możliwości kontroli postępów – w powszechnym odczuciu jest żmudny, długotrwały i nieefektywny.

Z drugiej strony – niemożliwe jest efektywne reagowanie samorządu na potrzeby mieszkańców bez posiadania możliwie szybko dostępnej, dokładnej i obudowanej dodatkową wiedzą informacji o miejscu wystąpienia problemu oraz jego istotności.

Zmiana tego obrazu wymaga naturalnie działań organizacyjnych, poprawiających funkcjonowanie urzędu jako organizacji, ale też stworzenia nowych kanałów komunikacji pomiędzy zainteresowanymi grupami. Kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające miastu poprawę jakości kontaktu z mieszkańcem musi:

 • zapewniać dostęp do możliwie szerokiego portfolio kanałów komunikacyjnych – nie tylko bezpośrednich, „okienkowych” przedstawicieli, ale także ujednoliconego centrum kontaktowego korzystającego z mediów elektronicznych,
 • umożliwiać zwiększenie obecności urzędu w przestrzeni dotychczas nie kojarzonej z możliwością załatwienia sprawy urzędowej, a będącej typowym miejscem przebywania mieszkańców – centrach handlowych, kulturalnych, placówkach ochrony zdrowia itp.
 • zapewniać dostęp do ekspertów, umożliwiających przeprowadzenie interesującego mieszkańca procesu i bieżące monitorowanie jego postępów
 • obejmować grupy społeczne, dla których typowe środki kontaktu są niemożliwe lub trudne w użyciu – osoby niesłyszące czy obcojęzyczne.
Dalej

Wirtualne okienko

Zbudowanie bardziej bezpośrednich, łatwiejszych w użyciu mechanizmów komunikacyjnych staje się nieodzownym elementem strategii rozwoju wielu miast. Cisco, wraz z partnerami, umożliwia stworzenie kompleksowej platformy technologicznej, pozwalającej na realizację usług spełniających tę wizję.

 • Centrum kontaktu z mieszkańcamipozwala stworzyć wielokanałowe (głos, wideo, tekst) centrum kontaktowe, dostępne za pomocą zróżnicowanych mechanizmów dostępowych – telefonu, terminala lub programowego klienta wideo, urządzeń mobilnych. Umożliwia zniesienie bariery komunikacyjnej, zapewniając dostęp z dowolnego miejsca i dając możliwość zwrócenia się do urzędnika z dowolnym problemem. Wbudowane mechanizmy dystrybucji połączeń i spraw, oparte na kompetencjach, pozwalają skierować klienta do właściwych, dostępnych osób.
 • Zdalny ekspertinnowacyjne rozwiązanie, umożliwiające pojawienie się placówek urzędowych w niemal dowolnej przestrzeni w mieście. Pozwala na załatwienie sprawy w bezpiecznym i poufnym środowisku, mając kontakt z żywym człowiekiem, ale w efektywny sposób – z wykorzystaniem systemów wideokonferencyjnych i możliwości wspólnej pracy nad wnioskami czy innymi dokumentami.
 • Obsługa osób z dysfunkcją słuchuinnowacyjne rozwiązanie, umożliwiające pojawienie się placówek urzędowych w niemal dowolnej przestrzeni w mieście. Pozwala na załatwienie sprawy w bezpiecznym i poufnym środowisku, mając kontakt z żywym człowiekiem, ale w efektywny sposób – z wykorzystaniem systemów wideokonferencyjnych i możliwości wspólnej pracy nad wnioskami czy innymi dokumentami.
 

Centrum Kontaktu z Mieszkańcem

Zdalny ekspert

Obsługa osób z dysfunkcją słuchu

poszerzenie kanałów komunikacyjnych mieszkaniec - administracja

zwiększenie obecności Urzędu Miasta w przestrzeni miejskiej

zapewnienie dostępu do ekspertów

objęcie grup społecznych pozostających w wykluczeniu komunikacyjnym

Dalej

Finansowanie inwestycji

Wspomaganie realizacji projektów urzeczywistniających ideę inteligentnych miast jest jednym z najwyraźniej artykułowanych priorytetów rozpoczynającej się perspektywy finansowej UE. Wśród przyjętych programów operacyjnych, mechanizmy finansowania tego typu projektów dostępne są w ramach Programu Polska Cyfrowa oraz części Regionalnych Programów Operacyjnych.

Kluczowe jest wykorzystanie komplementarnych rozwiązań w oparciu o wybrane zadania w ramach RPO oraz środków własnych, będących z jednej strony udziałem w programach RPO, z drugiej – inwestycjami uzupełniającym zadania RPO i kierowanymi w obszary nimi nie objęte.

Cisco wraz z partnerami oferuje szeroki wachlarz mechanizmów finansowych, umożliwiających wybór optymalnego sposobu sfinansowania implementacji proponowanych przez nas rozwiązań. Zależnie od potrzeb oferujemy mechanizmy odroczonej płatności, kredytowe i inne.

Główni dostawcy rozwiązań

 • Cisco światowy lider w rozwiązaniach bezpiecznej komunikacji i przetwarzania danych.
 • Seventica krajowy lider systemów komunikacji niewerbalnej.
Dalej

Case study

Polska (m.in. Kraków, Częstochowa, Biała Podlaska) – Urzędy miast, Instytucje Pomocowe jak PFRON, MOPS, MOPR, Urzędy Stanu Cywilnego, Urzędy Pracy oraz kasy biletowe na dworcach w kilku miastach w Polsce zostały wyposażone w System Komunikacji Niewerbalnej. Rozwiązanie to polega na udostępnieniu on-line usługi tłumacza języka migowego za pomocą technologii wideokonferencyjnych. Podczas wideokonferencji jednocześnie komunikują się trzy osoby – pracownik instytucji, osoba niesłysząca oraz tłumacz języka migowego. Dzięki takiej formie kontaktu osoby z wadami słuchu mogą swobodniej poruszać się w przestrzeni publicznej, podróżować i załatwiać potrzebne sprawy. W Polsce jest już ponad 200 miejsc, w których wykorzystuje się System Komunikacji Niewerbalnej.

Nicea – Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców władze Nicei umieściły w jednym z popularnych centrów handlowych pierwszy punkt wirtualnego kontaktu z urzędnikiem nazwany 'Spot Mairie'. Rozwiązanie to umożliwia spotkanie z przedstawicielem miasta i załatwienie potrzebnych spraw w środowisku wirtualnym, bez potrzeby odwiedzania urzędu. Rozmowa odbywa się za pośrednictwem systemu Cisco TelePresence, a komendy wprowadzane są za pomocą ekranu dotykowego. Dodatkowo w 'Spot Mairie' można wydrukować potrzebny formularz, a także zeskanować i wysłać przygotowany wcześniej dokument. Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom kontaktu z urzędnikiem w miejscach często odwiedzanych takich, jak biblioteki czy centra handlowe. Władze Nicei planują instalację kolejnych punktów 'Spot Mairie'.

Barcelona – Dzięki punktom wirtualnego kontaktu z urzędnikiem mieszkańcy Barcelony mogą szybciej załatwić potrzebne sprawy. We wstępnej fazie projektu, można uzyskać informacje, natomiast w kolejnych etapach możliwe będzie otrzymanie niezbędnego pozwolenia czy złożenie skargi. Dzięki nowej formie kontaktu z urzędnikiem czas potrzebny na załatwienie sprawy ulega skróceniu, co wpływa na zmniejszenie kolejek w urzędzie miasta. System z rodziny usług przeznaczonych dla administracji publicznej pozwala również na redukcję kosztów obsługi mieszkańca. Inicjatywa ma na celu umożliwienie kontaktu z miastem w wygodnej lokalizacji oraz zmniejszenie dystansu między obywatelami a urzędnikiem.


Case Study

Amsterdam

Amsterdam jako pierwszy w Europie posiadał miejską sieć WiFi.

Nie dziwi zatem fakt, iż miasto jest pionierem jeżeli chodzi o wdrażanie rozwiązań „smart city“ oraz „internetu wszechrzeczy“. Amsterdam posiada systemy inteligentnego parkowania, oświetlenia ulicznego i ostrzegawczego, a także inteligentne sieci elektroenergetyczne. Dzięki analizie informacji dotyczących ruchu ulicznego system dynamicznie reaguje na bieżącą sytuację w mieście. Rozwiązania te znacznie wpływają na podwyższenie komfortu życia mieszkańców i poziomu ich bezpieczeństwa oraz redukcję kosztów.

Barcelona

Barcelona już niebawem będzie mogła pochwalić się jednym z najnowocześniejszych systemów komunikacji miejskiej w Europie.

Władze miasta wprowadziły testowo inteligentne przystanki autobusowe wyposażone w ekrany dotykowe, sieć WiFi oraz ekrany LCD, na których wyświetlane są informacje dla mieszkańców i turystów. Zebrane przez system informacje pozwolą na zmniejszenie czasu oczekiwania oraz analizę zatłoczenia w środkach komunikacji. W stolicy Katalonii pojawiły się również pierwsze inteligentne autobusy wyposażone w sieć bezprzewodową. Barcelończycy mogą także czerpać korzyści z systemu inteligentnego parkowania oraz oświetlenia drogowego. Wszystkie te rozwiązania umocniają pozycję Barcelony na rynku turystycznym i podnoszą komfort życia mieszkańców.

Nicea

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców władze Nicei umieściły w jednym z popularnych centrów handlowych pierwszy punkt wirtualnego kontaktu z urzędnikiem nazwany 'Spot Mairie'.

Rozwiązanie to umożliwia spotkanie z przedstawicielem miasta i załatwienie potrzebnych spraw w środowisku wirtualnym, bez potrzeby odwiedzania urzędu. Rozmowa odbywa się za pośrednictwem systemu Cisco TelePresence, a komendy wprowadzane są za pomocą ekranu dotykowego. Dodatkowo w 'Spot Mairie' można wydrukować potrzebny formularz, a także zeskanować i wysłać przygotowany wcześniej dokument. Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom kontaktu z urzędnikiem w miejscach często odwiedzanych takich, jak biblioteki czy centra handlowe. Władze Nicei planują instalację kolejnych punktów 'Spot Mairie'.

System Komunikacji Niewerbalnej

Polska (m.in. Kraków, Częstochowa, Biała Podlaska)

Urzędy miast, Instytucje Pomocowe jak PFRON, MOPS, MOPR, Urzędy Stanu Cywilnego, Urzędy Pracy oraz kasy biletowe na dworcach w kilku miastach w Polsce zostały wyposażone w System Komunikacji Niewerbalnej. Rozwiązanie to polega na udostępnieniu on-line usługi tłumacza języka migowego za pomocą technologii wideokonferencyjnych. Podczas wideokonferencji jednocześnie komunikują się trzy osoby – pracownik instytucji, osoba niesłysząca oraz tłumacz języka migowego. Dzięki takiej formie kontaktu osoby z wadami słuchu mogą swobodniej poruszać się w przestrzeni publicznej, podróżować i załatwiać potrzebne sprawy. W Polsce jest już ponad 200 miejsc, w których wykorzystuje się System Komunikacji Niewerbalnej.

Media o Polskim Mieście Przyszłości

Dziennik Zachodni

Dziennik Zachodni

„Polskie Miasto Przyszłości“

„(...)Polskie Miasto Przyszłości to innowacyjny projekt na rzecz rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskich miast dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Aby w pełni wykorzystać potencjał tych rozwiązań, miasta muszą przekształcić się w miasta inteligentne, a rozwiązania technologiczne implementować w sposób skoordynowany i kompleksowy.(...)”

wyborcza.pl

wyborcza.pl

„Smartmiasto w Polsce?”

„(...)W ramach platformy Polskie Miasto Przyszłości mają powstać nowatorskie rozwiązania zarządzania ruchem drogowym i inteligentnego sterowania oświetleniem miejskim, systemy poprawiające bezpieczeństwo publiczne oraz rozwiązania służące wspieraniu nowoczesnej, multimedialnej edukacji.(...)”

Computerworld

Computerworld

„Miasta przyszłości integrują dane”

„(...)Głównym celem platformy „Polskie Miasto Przyszłości" jest transfer wiedzy - przygotowywanie i propagowanie wśród aspirujących do tytułu smart cities polskich ośrodków miejskich całościowych architektur działania w kluczowych i najbardziej kosztochłonnych dziedzinach.(…)”

Forbes

Forbes

„Trendy, technologie, miasto 2015”

„(…)Miasto zaczyna wręcz formować nie tylko sposób życia, ale także sposób myślenia o rozwoju i inwestycjach. Jedną z takich idei jest tzw. smart city, czyli projekt inteligentnego miasta, w którym chcą uczestniczyć wszystkie nowoczesne firmy. Także w Polsce powstała inicjatywa Polskiego Miasta Przyszłości, którą swoim know-how wspierają firmy Cisco, Philips czy IBM. (...)”

IT w administracji

IT w administracji

„Polskie Miasto Przyszłości”

„(...)Proces zwiększania udziału mieszkańców w decydowaniu o kształcie i kierunku rozwoju miejsca, w którym żyją i pracują, nabiera z każdym rokiem coraz większego rozpędu i znaczenia – zarówno dla mieszkańców, organizacji społecznych, jak i samorządów. (...) Aby zapewnić nowoczesną, wielokanałową komunikację między mieszkańcami a samorządem, należy sięgnąć po najnowsze rozwiązania z dziedziny IT. W tym celu powstał projekt Polskie Miasto Przyszłości. (...)”

money.pl

money.pl

„Czy polskie miasta są inteligentne?”

„(...)Miasta w Polsce coraz chętniej inwestują w nowoczesne rozwiązania, które wykorzystując informacje, ułatwiają życie mieszkańcom. Proces stawania się bardziej smart może być jeszcze łatwiejszy, ponieważ firmy - widząc rosnące zainteresowanie samorządów - proponują im kompleksową ofertę. (...) Przykładem może być projekt Polskie Miasto Przyszłości - w pracach nad koncepcją inteligentnego miasta biorą udział przedstawiciele takich firm, jak Cisco, IBM, Swarco, Schneider Electric, Philips Lighting, Vulcan, Samsung, Seventica oraz Young Digital Planet. (...)”

wprost.pl

Wprost

„Polskie szkoły zmienią się? Z pomocą idą nowinki technologiczne”

„(...)Polskie szkoły już wkrótce mogą znacznie zwiększyć poziom wykorzystania nowoczesnych systemów IT, w tym technologii chmur edukacyjnych. Stanie się to m.in. dzięki projektowi Polskie Miasto Przyszłości. Poza edukacją program skupia się też na transporcie, komunikacji i bezpieczeństwie oraz kontaktach z mieszkańcami.(...)”

Forbes

Forbes

„Smart city: przestrzeń, w której łatwiej żyć”

„(...)Najpoważniejszym przedsięwzięciem tego typu jest jednak platforma Polskie Miasto Przyszłości - koalicja firm technologicznych z różnych dziedzin, od telekomunikacyjnego Cisco, przez oświetleniowy Philips Lighting, po elektroniczny Samsung. Sojusz powstał, bo menedżerowie firm uznali, że działając razem, znacznie sprawniej roztoczą wizję, jak tworzyć smart city w Polsce.(...)”

interia.pl

Interia

„Polskie Miasto Przyszłości - otwarta platforma inteligentnych rozwiązań dla miast“

„(...)Rusza projekt Polskie Miasto Przyszłości, przedsięwzięcie powstałe na rzecz rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskich miast dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Projekt będzie realizowany w ramach otwartego ekosystemu firm partnerskich Cisco, IBM, Philips Lighting, Samsung, Schneider Electric, Seventica, Swarco, VULCAN i Young Digital Planet. (...)“

Radio PIN

Radio Pin

„BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny“

Rozmowa z Piotrem Skirskim, Dyrektorem ds. Projektów Strategicznych w Cisco, na temat Smart Cities i projektu Polskie Miasto Przyszłości

Polskie Radio Program 4

Program czwarty

„Czwarty wymiar”

Wypowiedź Piotra Skirskiego z Cisco na temat projektu Polskie Miasto Przyszłości

Harvard Business Review

Harvard Business Review

„Internet (wszech)rzeczy motorem rozwoju gospodarczego”

„(...) Przykładów inicjatyw zmierzających do budowy inteligentnych i efektywnie zarządzanych miast jest na świecie z każdym tygodniem coraz więcej. Również w Polsce pojawiają się inicjatywy na rzecz wykorzystania technologii Internatu Wszechrzeczy do budowy inteligentnych miast. Dobrym przykładem jest projekt Polskie Miasto Przyszłości, czyli otwarta platforma inteligentnych rozwiązań dla miast (...)”.

Świat Nauki

Świat Nauki

„Otwarta platforma inteligentnych rozwiązań dla miast”

„(...) Jak pokazują badania Cisco, miasta na całym świecie mogą potencjalnie zyskać na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań nawet 1,9 bln dolarów w ciągu najbliższych 10 lat. Dlatego coraz więcej miast decyduje się na rozwój w kierunku Smart City. (...) Zbudowanie inteligentnego miasta wymaga natomiast zintegrowanego, systemowego i otwartego podejścia. Na tę potrzebę odpowiada projekt Polskie Miasto Przyszłości, czyli otwarta platforma rozwiązań dla miast. (...)”

Spidersweb.pl

Spidersweb.pl

„Które miasta są już inteligentne, a które jeszcze nie?
To da się zmierzyć“

„(...) Inicjatywa Polskie Miasto Przyszłości (...) Jest to innowacyjny i unikalny projekt na rzecz rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskich miast dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. (...) Projekt powstał z inicjatywy firmy Cisco Poland, która zaprosiła do udziału w nim partnerów ekosystemowych – liderów rynku w swoich branżach – oferujących komplementarne wobec siebie rozwiązania, umożliwiające budowę kompleksowej architektury, obejmującej szeroki zakres współdziałających ze sobą systemów (...)”

antyweb.pl

antyweb.pl

„Rusza projekt Polskie Miasto Przyszłości“

„(...) Również w Polsce mamy przykłady implementacji wybranych elementów wspomagających realizację idei inteligentnego miasta, takie jak systemy monitoringu wizyjnego czy ogólnodostępne strefy WiFi. Bardzo często jednak cechą wdrażanych rozwiązań jest fakt, że tylko częściowo lub wcale nie integrują się one z innymi elementami infrastruktury miasta. Zbudowanie inteligentnego miasta wymaga natomiast zintegrowanego, systemowego i otwartego podejścia. Na tę potrzebę odpowiada projekt Polskie Miasto Przyszłości, czyli otwarta platforma rozwiązań dla miast. (...)”

money.pl

money.pl

„Rusza projekt Polskie Miasto Przyszłości“

„(...) W projekcie uczestniczą firmy Cisco, IBM, Philips Lighting, Samsung, Schneider Electric, Seventica, Swarco, VULCAN i Young Digital Planet, a także Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH oraz Związek Miast Polskich. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego świata, rozwojowi technologii i zmianom demograficznym w Polsce (...)“

wnp.pl

wnp.pl

„Rusza projekt Polskie Miasto Przyszłości“

„(...) Polskie Miasto Przyszłości to otwarta platforma inteligentnych rozwiązań dla miast. Ma pomóc miastom w tworzeniu miejsc pracy, efektywności działań, przyciąganiu inwestorów, i pozyskiwaniu absolwentów uczelni, czyli najbardziej pożądanych pracowników. (...)“

portalsamorzadowy.pl

portalsamorzadowy.pl

„Miasta przyszłości. Konkurują ze sobą niczym firmy“

„(...) Rusza projekt Polskie Miasto Przyszłości – otwarta platforma inteligentnych rozwiązań dla miast. To innowacyjny i unikalny projekt na rzecz rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskich miast dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Projekt będzie realizowany w ramach otwartego ekosystemu firm partnerskich. (...)“